Eureka Logistiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Eureka Logistiek omgaat met persoonsgegevens.

Eureka Logistiek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eureka Logistiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eureka Logistiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Eureka Logistiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden; Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Schriftelijke of telefonische aanvraag voor één van de diensten van Eureka Logistiek;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eureka Logistiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam;
 • Adres;
 • Plaats;
 • Telefoonnummer;
 • Bankgegevens;
 • BTW nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Eureka Logistiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van

Inhuurkrachten (ZZP) / medewerkers

Persoonsgegevens van inhuurkrachten worden door Eureka Logistiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De factuur

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eureka Logistiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • BTW nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Eureka Logistiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de opdracht waarvoor men ingehuurd is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Gebruik en verwerking van Persoonsgegevens fotomateriaal

Persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van fotomateriaal worden door Eureka Logistiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Gebruik voor de website www.eurekalogistiek.nl, social mediakanalen van Eureka Logistiek en marketingdoeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Toestemming voor gebruik fotomateriaal van een opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eureka Logistiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Eureka Logistiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Eureka Logistiek geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Eureka Logistiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Eureka Logistiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Eureka Logistiek

Langenboomseweg 83a

5411 AT Zeeland (Noord Brabant)

0486-451280

info@eurekalogistiek.nl